background
 

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Deklaracja dostępności

Dom Kultury Dorożkarnia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sieci warszawskich domów kultury Nadajemy Kulturę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.dorozkarnia.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  • brak mapy serwisu

Powody wyłączenia:

  • filmy zostały pochodzą z różnych źródeł
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Frydecka, dorota.frydecka@dorozkarnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 841 91 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Storna www.nadajemykulture.pl powstała w celu popularyzacji działalności 24 warszawskich domów kultury, promocji realizowanych wydarzeń i projektów. Każde wydarzenie zamieszczone na stronie powiązane jest z konkretnym domem kultury.

Informacje o dostępności architektonicznej każdego domu kultury znajdują się pod linkami:

– Bemowskie Centrum Kultury https://bemowskie.pl/deklaracja-dostepnosci/

– Białołęcki Ośrodek Kultury https://bok.waw.pl/deklaracja-dostepnosci/

– Bielański Ośrodek Kultury https://bok-bielany.eu/deklaracja-dostepnosci/

– Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy https://ckia.waw.pl/deklaracja/

– Centrum Kultury Wilanów https://ckwilanow.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/deklaracja_dostepnosci/default.htm

– Centrum Łowicka https://lowicka.pl/dostepnosc/?highlight=deklaracja%20dost%C4%99pno%C5%9Bci

– Centrum Promocji Kultury Praga Południe http://cpk.art.pl/Articles/view/6592/Deklaracja-dostepnosci

– Dom Kultury Dorożkarnia https://www.dorozkarnia.pl/dostepnosc/

– Dom Kultury Kadr https://www.dkkadr.waw.pl/deklaracja-zgodnosci/

– Dom Kultury Praga https://www.dkpraga.pl/deklaracja-dostepnosci

– Dom Kultury Rembertów https://www.dkrembertow.waw.pl/index.php/deklaracja-dostepnosci

– Dom Kultury Śródmieście https://dks.art.pl/index.php?lang=pl&p=dostepnosc&s=&val=&pid=

– Dom Kultury Świt https://dkswit.com.pl/deklaracja-dostepnosci-serwisu/

– Dom Kultury Włochy https://www.dkwlochy.pl/deklaracja-dostepnosci

– Dom Kultury Wygoda https://dkwygoda.waw.pl/deklaracja-dostepnosci/

– Dom Kultury Zacisze https://zacisze.waw.pl/pl/deklaracja-dostepnosci

– Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów https://bip.dokursynow.pl/deklaracja_dostepnosci

– Ośrodek Kultury Arsus https://arsus.pl/dostepnosc

– Ośrodek Kultury Ochoty https://www.oko.com.pl/deklaracja-zgodnosci

– Ośrodek Kultury Wesoła http://domkulturywesola.net/deklaracja-dostepnosci/

– Prom Kultury Saska Kępa https://promkultury.pl/deklaracja-dostepnosci/

– Służewski Dom Kultury https://www.sdk.waw.pl/sdk/dostepnosc-www

– Wawerskie Centrum Kultury https://wck-wawer.pl/onas/dostepnosc

– Wolskie Centrum Kultury https://wck-wola.pl/deklaracja-dostepnosci/

Content | Menu | Access panel