Koncert: FLET! Dęte laboratorium

03.07.2022, godz. 18.00
Cena: 0

3 lipca 2022, niedziela, godz.18.00

Wstęp wolny.

Zapraszamy na premierę cyklu koncertowo-laboratoryjnego z instrumentami dętymi drewnianymi. Bohaterem pierwszego koncertu będzie FLET! Laboratorium prowadzi dr hab. Urszula Janik – I flecistka Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Formuła koncertów stanowi niespodziankę dla wykonawców i słuchaczy… Będzie baaaardzo blisko!!!

Flet, obój, fagot i klarnet w rękach i ustach najlepszych polskich maestrów!

dr hab. Urszula Janik – naukę gry na fle­cie roz­po­czę­ła w Państwowym Liceum Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Łodzi w kla­sie prof. Antoniego Wierzbińskiego i pod jego kie­run­kiem ukoń­czy­ła stu­dia w Akademii Muzycznej w Łodzi (dyplom z wyróż­nie­niem, 1984). Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­li­ła w Konserwatorium Paryskim w kla­sie prof. Alaina Mariona, któ­ry ufun­do­wał jej rocz­ne sty­pen­dium jako wyróż­nie­nie w Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. J.P. Rampala w Paryżu. Przez kolej­ny rok kon­ty­nu­owa­ła stu­dia w Paryżu jako sty­pen­dyst­ka rzą­du fran­cu­skie­go. W tym cza­sie uczest­ni­czy­ła tak­że w mistrzow­skich kur­sach inter­pre­ta­cji w Nicei (prof. Alain Marion), Bayreuth (prof. Milan Munclinger) i Dusznikach (prof. Jerzy Mrozik).

W cza­sie stu­diów bra­ła udział w wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach fle­to­wych, któ­re zaowo­co­wa­ły licz­ny­mi nagro­da­mi i wyróż­nie­nia­mi. Do naj­waż­niej­szych nale­ży zali­czyć: I nagro­dę i nagro­dę spe­cjal­ną w Ogólnopolskim Konkursie Fletowym we Włoszkowicach, IV nagro­dę w Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Anconie (Włochy), IV nagro­dę w I Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Kobe, VI nagro­dę w Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. J.S. Bacha w Lipsku.

Tuż po stu­diach nawią­za­ła sta­łą współ­pra­cę z Polską Orkiestrą Kameralną (obec­nie orkie­stra Sinfonia Varsovia), któ­rej zosta­ła pierw­szą fle­cist­ką i solist­ką. Osobowość arty­stycz­na Urszuli Janik kształ­to­wa­ła się pod­czas współ­pra­cy tej orkie­stry z naj­więk­szy­mi posta­cia­mi muzycz­ny­mi ostat­nich lat, taki­mi jak: M. Argerich, Ch. Dutoit, J. Galway, I. Grafenauer, L. Hager, M. Maisky, A. Marion, A.-S. Mutter, K. Penderecki, J.-P. Rampal, M. Rostropowicz i wie­lu innych. Szczególne miej­sce zaj­mo­wał wśród nich Yehudi Menuhin, pod któ­re­go batu­tą wystę­po­wa­ła m.in. jako solist­ka.

Urszula Janik kon­cer­to­wa­ła z wie­lo­ma orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi w kra­ju i jako solist­ka z orkie­strą Sinfonia Varsovia w wie­lu kra­jach Europy. Zadebiutowała w Filharmonii Narodowej, gra­jąc solo­wą par­tię fle­tu w Symfonii kon­cer­tu­ją­cej Andrzeja Panufnika pod dyrek­cją Jerzego Katlewicza (utwór ten nagra­ła archi­wal­nie rów­nież z WOSPRiTV). Dokonała wie­lu nagrań archi­wal­nych dla Polskiego Radia i Telewizji. W mar­cu 2002 r. uka­za­ła się pły­ta CD z jej udzia­łem, z utwo­ra­mi kame­ral­ny­mi: C. Debussy’ego, J. Iberta, M. Ravela i A. Roussela.

Od stycz­nia 2002 r. Urszula Janik jest pierw­szą fle­cist­ką i solist­ką Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Od paź­dzier­ni­ka 2002 r. pro­wa­dzi kla­sę fle­tu w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jest tak­że wykła­dow­cą wie­lu kur­sów i warsz­ta­tów fle­to­wych, m.in. w Nowym Sączu i Sarbinowie; zasia­da w jury kra­jo­wych kon­kur­sów i prze­słu­chań fle­to­wych. W maju 2010 r. zosta­ła zapro­szo­na na VIII Międzynarodowy Festiwal Fletowy w Słowenii, gdzie kon­cer­to­wa­ła i pro­wa­dzi­ła warsz­ta­ty fle­to­we obok takich gwiazd muzy­ki fle­to­wej, jak: prof. Peter-Lukas Graf i Emmanuel Pahud.

W 2012 roku wyda­ła pły­tę „Barwy Fletu” zawie­ra­ją­cą arcy­dzie­ła fran­cu­skiej lite­ra­tu­ry fle­to­wej. W tym samym roku uka­za­ła się pły­ta z jej udzia­łem solo­wym w utwo­rze „Fonogrammi” Krzysztofa Pendereckiego. Płyta ta uzy­ska­ła nomi­na­cję, a następ­nie nagro­dę Grammy 2013.

W lutym 2013 Urszula Janik uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go sztuk muzycz­nych. Od roku aka­de­mic­kie­go 2013/2014 jest zatrud­nio­na w UMFC na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra.

KOLEJNE KONCERTY CYKLU:

  • 31.07.2022 (niedziela), godz.18.00 OBÓJ!
    • Laboratorium prowadzi Filip Woźniakowski, I oboista Orkiestry Symfonicznej Teatru Wielkiego Opery Narodowej
  • 14.08.2022 (niedziela), godz.18.00 KLARNET!
    • Laboratorium prowadzi Zenon Kitowski, I klarnecista Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie
  • 28.08.2022 (niedziela), godz.18.00 FAGOT!
    • Laboratorium prowadzi prof. dr hab. Grzegorz Dąbrowski, wykładowca fagotu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

O nas

 Bezpieczne i blisko Ciebie!

Warszawskie Domy Kultury we wspólnym projekcie i kampanii wizerunkowej

#Nadajemy Kulturę! Wydarzenia dla Ciebie i blisko Ciebie!

 W czasie pandemii bliskość i kultura zostały wystawione na próbę. Po miesiącach lockdownu wielu z nas uświadomiło sobie, jak bardzo doskwiera nam brak możliwości fundowania sobie i bliskim „małych codziennych przyjemności” – jak wyjście na koncert, spektakl, czy na zajęcia jogi, rysunku, robotyki, tanga, czy robienia kosmetyków. Doceniliśmy wartość kultury, która nagle stała się nieodstępna. Mimo upływu czasu przed nami wciąż stoją te same rozterki.
Z jednej strony strach, z drugiej potrzeba rozwoju, przełamania rutyny.

Co jest dla nas bezpieczne? Może to, co bliskie, lokalne i kulturalne…, czyli mocna sieć warszawskich domów kultury. Gotowa na nowe otwarcie. W najbliższym sąsiedztwie, tuż obok domu każdego warszawiaka, oswojona.

Niektóre domy kultury mają po 5o lat, inne cieszą się zaledwie kilkuletnim dorobkiem. Różni je kubatura, infrastruktura, sposób zarządzania, specyfika lokalna, wysokość dotacji, ale łączy wspólna misja, wartości, grupy docelowe, a przede wszystkim KULTURA i BLISKOŚĆ.

#Nadajemy Kulturę! Mocna sieć warszawskich domów kultury

Wydarzenia dla Ciebie i blisko Ciebie!

Już we wrześniu 2021 domy kultury otwierają nowy sezon i zapraszają warszawiaków
na swoje wydarzenia. Bezpłatne, różnorodne i bezpieczne.

Wydarzenia odbędą się w siedzibach domów kultury, w MALach, w przestrzeni miejskiej. Wszystkie na wyciągnięcie ręki, blisko odbiorców, bez barier.

Dom kultury jako żywa tkanka

Kampania #Nadajemy Kulturę! w swojej czwartej odsłonie podkreśla, jak wielki potencjał tkwi w lokalnych domach kultury. W Warszawie jest ich kilkadziesiąt. Oferują zarówno regularne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również bogaty, comiesięczny repertuar wydarzeń dostosowany do potrzeb mieszkańców. Domy kultury to instytucje „żywe” i szybko reagujące na zmiany społeczne. Wiele z nich za priorytet przyjęło integrację społeczną i rozwój poczucia odpowiedzialności za otaczające je „mikro ojczyzny”. Stają się inicjatorami budowania pasiek, szycia maseczek, prowadzenia jadłodzielni i Miejsc Aktywności Lokalnej.
Mówią „twórz z nami program instytucji!”, „miej wpływ na to co robimy!”.

Warszawskie domy kultury mają i chcą być BLISKO Warszawiaków. Obok nowo wybudowanych osiedli mieszkaniowych powstają nowe filie, a szare parterowe budynki zamieniane są w nowoczesne siedziby.

 Siła lokalności w epoce przesytu

Po czasie zamknięcia na pilnie strzeżonych osiedlach, człowiek zaczyna szukać drugiego człowieka. Czy łatwość dostępu mediów społecznościowych i serwisów VOD może być zagrożeniem dla dzielnicowych domów kultury?

Domy kultury z pewnością się obronią. Zapraszają do spotkań „na żywo” i pisania własnych scenariuszy rozwoju umiejętności, pasji i hobby. Proponują oryginalne warsztaty. Uczą projektowania przy użyciu drukarki 3D, szycia i tkania, śpiewu i pielęgnowaniu ogrodu wspólnotowego czy pracy nad autorskim spektaklem muzycznym np. o… uzależnieniu od Internetu.

Nie udałoby się to, gdyby nie zmiana polityki dyrektorów, dla którzy coraz częściej sukcesem jest zadowolenie uczestnika i jakość, a nie kolejny rekord frekwencyjny.

Wspólnotowość to cecha, którą można osiągnąć w niewielkim gronie, ale widz, który jest
w relacji z domem kultury, wróci wielokrotnie.

 O potrzebie integracji środowiska

Jak podkreślają twórcy kampanii, #Nadajemy kulturę! to oddolna inicjatywa pracowników warszawskich domów kultury na rzecz rozwoju publiczności. Działają w myśl zasady: “współpracujmy, nie konkurujmy”. Tworzą przestrzeń do dyskusji, jakiej jeszcze w środowisku dzielnicowych jednostek kultury nie było. „Łączą nas wspólna misja i wartości. Sieciowanie daje początek nowym pomysłom oraz pozwala domom kultury wzmocnić się, przejść przez „zmiany”, np. związane z pandemią, by lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców Warszawy”.

Kampania #NadajemyKulturę! realizowana jest przez 24 warszawskie domy kultury.

Kontakt dla mediów

Bemowskie Centrum Kultury: Beata Kloc, beata.kloc@bemowskie.pl, 509 482 157

Białołęcki Ośrodek Kultury: Magdalena Olbryś, m.olbrys@bok.waw.pl, 661 602 923

Bielański Ośrodek Kultury: Małgorzata Łukasiuk, m.lukasiuk@bok-bielany.eu, 22 834 65 47

Centrum Kultury i Aktywności: Marta Tarasiuk-Wścieklicka, marta.tarasiuk-wscieklicka@ckia.waw.pl, 574 888 875

Centrum Kultury Wilanów: 22 651 98 20

Centrum Łowicka: Ewelina Urynowicz, ewelina@lowicka.pl, 22 845 50 62

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe: Wojciech Matz, wojtek@cpk.art.pl, 22 277 08 29

Dom Kultury Dorożkarnia: Iwona Okupska, iwona.okupska@dorozkarnia.pl, 608 453 194

Dom Kultury Kadr: Katarzyna Widźgowska, k.widzgowska@dkkadr.waw.pl, 787 086 382

Dom Kultury Praga: Klaudyna Desperat, k.desperat@dkpraga.pl, 881 656 676

Dom Kultury Rembertów: Monika Zwierz, monika.zwierz@dkrembertow.waw.pl, 22 611 96 87

Dom Kultury Śródmieście:

Dom Kultury Świt: Aneta Wyczółkowska, awyczolkowska@dkswit.com.pl,507 861 112

Dom Kultury Włochy: Katarzyna Jakóbik, kjakobik@dkwlochy.pl, 517 847 429

Dom Kultury Wygoda: Beata Boćkowska, b.bockowska@dkwygoda.waw.pl, 22 812 06 33

Dom Kultury Zacisze: Marzena Szychułda, pr@zacisze.waw.pl, 603 852 763

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów: Katarzyna Krzyszkowska-Sut, k.krzyszkowska@dokursynow.pl, 22 125 56 03

Ośrodek Kultury Arsus: Justyna Ścibor, justyna.scibor@arsus.pl,  22 478 34 54

Ośrodek Kultury Ochoty: Maciejka Mazan, maciejka.mazan@oko.com.pl, 22 822 48 70

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: Anna Bielska, program.pogodna@domkulturywesola.net, 22 773 55 99

PROM Kultury Saska Kępa: Agata Bisko, agata.bisko@promkultury.pl, 609 79 80 60

Służewski Dom Kultury: Krystian Łukaszewicz, k.lukaszewicz@sdk.waw.pl, tel. 22 843 91 01

Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy: Anna Apps, a.apps@alternatywy.art, 22 276 20 69

Wawerskie Centrum Kultury: Albert Kiciński, akicinski@um.warszawa.pl, 22 443 70 75

Wolskie Centrum Kultury: tel. 22 632 31 91

 

Deklaracja dostępności

Content | Menu | Access panel